Logo

Description automatically generated

 

Logo, company name

Description automatically generated

 

BA in APPLIED FINANCE APPLICATION FORM

ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH

CỬ NHÂN TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG

 

 

 

1.     PERSONAL DETAILS/THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Full Name/Họ và tên

 

Gender/Giới tính

Nam/Male Nữ /Female

Date of birth/Ngày sinh

 

ID Number/Số CCCD 

Date of issue/Ngày cấp

 

Place of Issue/Nơi cấp

 

Nationality/Quốc tịch

 

 

Applicant address details/Địa chỉ liên lạc

 

Street address/Số nhà và tên đường

 

Ward/Phường

District/Quận/Huyện

 

City/Thành phố

Country/Quốc gia

 

Phone number/Điện thoại

             

Email address/Địa chỉ email

 

Emergency contact/Liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

 

Full name/Họ và tên

 

Relationship/Quan hệ

 

Phone number/Điện thoại

 

Email address/Địa chỉ email

 

2.        EDUCATION/QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 

Please provide details of your education in chronological order/Hãy cung cấp thông tin về quá trình học theo trình tự thời gian

Legible, certified copies of your academic records must be attached/Yêu cầu đính kèm các bản sao học bạ có chứng thực


Average scores results of three grades / Điểm trung bình học tập 3 lớp THPT

Grade 10

Lớp 10

Grade 11

Lớp 11

Grade 12

Lớp 12 (hoặc HK1 lớp 12 nếu chưa có điểm cả năm)

Three Grades

Trung bình 3 lớp


Subjects's average scores of grade 12 / Điểm trung bình môn học lớp 12 (hoặc HK1 lớp 12 nếu chưa có điểm cả năm)

Math

Toán

English

Tiếng Anh

Literature

Văn

Physics

Vật Lý

Chemistry

Hóa học

Cumulative M-P-E

Điểm tổng Toán-Lý-Anh

Cumulative M-P-C

Điểm tổng Toán-Lý-Hóa

Cumulative M-C-E

Điểm tổng Toán-Hóa-Anh

Cumulative M-L-E

Điểm tổng Toán-Văn-Anh


National high school exam results / Điểm thi tốt nghiệp THPT

Math

Toán

English

Tiếng Anh

Literature

Văn

Physics

Vật Lý

Chemistry

Hóa học

Cumulative M-P-E

Điểm tổng Toán-Lý-Anh

Cumulative M-P-C

Điểm tổng Toán-Lý-Hóa

Cumulative M-C-E

Điểm tổng Toán-Hóa-Anh

Cumulative M-L-E

Điểm tổng Toán-Văn-Anh

Notice: If you have IELTS/TOEFL certificate, you can use equivalent English marks as below .

Lưu ý: Nếu bạn đã có chứng chỉ IELTS/TOEFL thì có thể sử dụng điểm quy đổi tiếng Anh như sau:

IELTS TOEFL Equivalent
5.5 65-78 8.5
6.0 79-87 9
>6.5 88-95 10

Notice: The cumulative score in three subjects is rounded to two decimal places, the grade point average of the school year is rounded to one decimal place.

Lưu ý: Điểm trung bình tổ hợp môn được làm tròn đến hai chữ số thập phân, điểm trung bình năm học làm tròn một chữ số thập phân.

 

3.        ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY/TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Have you completed to take an English language proficiency test (e.g IELTS/TOEFL)? In cases you completed IELTS/TOEFL, you must submit a certified copy of your IELTS/TOEFL results. Your English language proficiency test must be no more than two years at the time you start your course at University of Economics Ho Chi Minh City.

Bạn đã hoàn thành trình độ Tiếng Anh (IELTS/TOEFL)? Nếu đã hoàn thành, bạn phải nộp bản sao y kết quả thi và kết quả này có hiệu lực trong vòng 2 năm tại thời điểm bạn bắt đầu khóa học tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

 

 

Listening

Nghe

Speaking

Nói

Reading

Đọc

Writing

Viết

Overall

Tổng hợp

IELTS

TOEFL

 

 

4.        DECLARATION AND SIGNATURE/XÁC NHẬN VÀ KÝ

 

I understand all the information provided will be used in the admission process, the data will also become part of my student record and may be used for all purposes relating to my studies in accordance with the procedures of the School.

Tôi hiểu rằng tất cả thông tin cung cấp trong đơn này sẽ được dùng trong quá trình nhập học, dữ liệu cũng sẽ được thể hiện trong hồ sơ sinh viên và có thể được sử dụng cho tất cả các mục đích liên quan đến việc học của tôi theo quy định của nhà trường.

I declare that all information submitted on this form is correct and complete, and I have attached correctly certified documentary evidence of my qualifications.

Tôi xác nhận những thông tin trong đơn này là hoàn toàn chính xác và đã hoàn thành, ngoài ra tôi có đính kèm những giấy tờ sao y công chứng để chứng minh cho bằng cấp của tôi.

I authorize the School of Finance, University of Economics Ho Chi Minh City, and Université de Rennes to obtain official information from any educational institutions attended by me.

Tôi ủy quyền cho Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Việt Nam và Đại học Rennes, Cộng hòa Pháp tiếp nhận các thông tin chính thức từ bất kỳ tổ chức giáo dục mà tôi tham gia.

I understand that the School of Finance, University of Economics Ho Chi Minh City, and Université de Rennes 1 reserve the right to vary or reverse any decision regarding admission or enrolment on the basis of incorrect or incomplete information.

Tôi hiểu rằng, Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học Rennes, Cộng hòa Pháp có quyền thay đổi bất kỳ quyết định nào liên quan đến nhập học và đăng kí nếu thông tin trong đơn này không chính xác hoặc chưa hoàn thành.

 

Applicant’s signature/Chữ ký của người nộp đơn                    Date/Ngày ký: