★ Học phí của chương trình được chia thành 2 giai đoạn:
  • Giai đoạn 1: 2 năm đầu học tại UEH học phí 3.080.000 đồng/Tín chỉ, tổng số tín chỉ cho 2 năm học là 90/126 tín chỉ (năm 1: 39 TC, năm 2: 51 TC)
  • Giai đoạn 2: sẽ có 30% sinh viên có kết quả trung bình học tập cao nhất sẽ được lựa chọn chuyển tiếp sang Rennes học năm 3, học phí đóng trực tiếp cho Rennes với mức học phí theo thông báo hàng năm từ Rennes.

★★ Hiện nay mức học phí là 650€/năm. Các sinh viên không được đi sang Rennes học năm 3 sẽ đóng học phí cho chương trình với tổng số tín chỉ là 37 TC.

★ Sinh viên tham gia chương trình sẽ có một tài khoản chứng khoán với số tiền mà chương trình chuyển cho trị giá 18 triệu đồng không được rút ra sau 2 năm học. Tài khoản này nhằm mục đích giúp sinh viên thực hành việc ứng dụng kiến thức trong đầu tư và quản lý tiền, qua đó giúp sinh viên theo dõi, phân tích và ứng dụng các tin tức sự kiện kinh tế tài chính quốc tế và VN gắng với bài học và gắng với lời lỗ trong số tiền đầu tư của mình.

Thông tin thêm để tham khảo ở bảng dưới:

Du học tại Đại học Rennes (UR)3 năm tại UEH2 năm tại UEH + 1 năm tại UR
Năm 14.500 EUR120 triệu VND120 triệu VND
Năm 24.500 EUR157 triệu VND157 triệu VND
Năm 34.500 EUR111 triệu VND4.500 EUR
Tổng học phí13.500 EUR (~378 triệu VND)388 triệu VND277 triệu VND + 4.500 EUR (~403 triệu VND)
Sinh hoạt phí tại Rennes9.000€/năm * 3 năm (~756 triệu VND) 9.000€ /năm * 1 năm (~252 triệu VND)
viVI