Chương trình Cử Nhân Tài Chính Ứng Dụng

★ Chương trình được thiết kế dựa trên 3 trụ cột kiến thức:

  1. Vững về kiến thức Kinh tế – Tài chính;
  2. Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích định lượng;
  3. Am tường khoa học dữ liệu và công nghệ.

★Chương trình đầu tiên tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu về Tài chính kết hợp Công nghệ trong xu hướng cách mạng công nghệ 4.0 thuộc lĩnh vực Tài chính Công nghệ (Fintech)

★Cung cấp cả kiến thức, kỹ năng chuyên môn về tài chính cũng như khả năng ứng dụng công nghệ trong tài chính

★Giai đoạn ngoại ngữ: Đối với các sinh viên chưa đáp ứng điều kiện tiếng Anh đầu vào

★Giai đoạn chính khóa: Thời gian đào tạo trong 3 năm hoàn toàn bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên được lựa chọn một trong 2 lộ trình học:

  • 3 năm học hoàn toàn tại Việt Nam (30% số môn học được giảng dạy trực tiếp bởi các giảng viên Đại học Rennes)
  • 2 năm tại Việt Nam + chuyển tiếp đến Pháp vào năm thứ 3 dành cho 30% sinh viên có điểm trung bình học lực 2 năm đầu cao nhất khóa (học bằng tiếng Anh hoặc học bằng tiếng Pháp nếu có thêm B1 tiếng Pháp).

viVI